ĐẶT QUẢNG Ở ĐÂY
LIÊN HỆ : 0988.123.126

Cuộn chuột trong Listbox Combobox WINDOWN API

Ờ Phong
23/06/21
2907
0

Cuộn chuột trong Listbox Combobox WINDOWN API, bằng cách sử dụng cái bánh xe nằm giữa chuột phải và chuột trái. Được dùng chủ yếu để cuộn trang web. Nhưng nó còn có những tác dụng, thú vị mà không phải ai cũng biết được, hoặc ít ai để ý. Sử dụng nút lăn chuột trong Userform. Áp dụng cho các Listbox.

Nhưng chúng ta biết rằng khi dữ liệu quá nhiều, chúng ta mong muốn có thể sử dụng chuột giữa, để cuộn lên cuộn xuống dữ liệu trong listbox. Tuy nhiên điều này không thể thực hiện được trong VBA, do đó chúng ta phải sử dụng các hàm thư viện API trong window. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó.

LIN HỆ QUẢNG CO TẠI ĐY : 0988 123 126

Cuộn chuột trong Listbox Combobox WINDOWN API

Cuộn chuột trong Listbox Combobox WINDOWN API
Cuộn chuột trong Listbox Combobox WINDOWN API

I.Công dụng Cuộn chuột trong Listbox Combobox WINDOWN API.

 • Thao tác tìm kiếm nhanh trong danh sách 1 cách chính xác
 • Thao tác tiềm kiếm tùy chọn 10 dòng 1 lần hoặc tùy biến theo bạn chỉnh sửa

II.Hướng dẫn Cuộn chuột trong Listbox Combobox WINDOWN API.

BƯỚC 1: Vào trình xoạn thảo VBA , tạo 1 model -> rồi coppy toàn bộ code phía dưới vào.

Cuộn chuột trong Listbox Combobox WINDOWN API
Cuộn chuột trong Listbox Combobox WINDOWN API
Option Explicit

' Jaafar Tribak @ MrExcel.com on 22/04/20 (last update on 05/10/2020)
' Generic code that enables mousewheel scrolling in vba ListBoxes & ComboBoxes
' in worksheests and Userforms .

'Property.
  'EnableMouseWheelScroll (Write Boolean )
    'Args :1- ListOrComboControl As Object
    '     2- Optional WheelScrollLines As Long =1
    '     3- Optional ChangeControlValueAsYouScroll As Boolean = False
Private Type POINTAPI
 x As Long
 y As Long
End Type

Private Type RECT
  Left As Long
  Top As Long
  Right As Long
  Bottom As Long
End Type

Private Type MSG
  #If Win64 Then
    hwnd As LongLong
    message As Long
    wParam As LongLong
    lParam As LongLong
  #Else
    hwnd As Long
    message As Long
    wParam As Long
    lParam As Long
  #End If
  time As Long
  pt As POINTAPI
End Type


#If VBA7 Then
  #If Win64 Then
    Private Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" (ByVal Point As LongPtr) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function AccessibleObjectFromPoint Lib "oleacc" (ByVal arg1 As LongPtr, ppacc As Any, pvarChild As Variant) As Long
  #Else
    Private Declare PtrSafe Function AccessibleObjectFromPoint Lib "oleacc" (ByVal lX As Long, ByVal lY As Long, ppacc As IAccessible, pvarChild As Variant) As Long
    Private Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" (ByVal xPoint As Long, ByVal yPoint As Long) As LongPtr
  #End If

  Private Declare PtrSafe Function WindowFromAccessibleObject Lib "oleacc" (ByVal pacc As IAccessible, phwnd As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function IsWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As LongPtr)
  Private Declare PtrSafe Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal nIndex As Long) As Long
  Private Declare PtrSafe Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function PeekMessage Lib "user32" Alias "PeekMessageA" (lpMsg As MSG, ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsgFilterMin As Long, ByVal wMsgFilterMax As Long, ByVal wRemoveMsg As Long) As Long
  Private Declare PtrSafe Function WaitMessage Lib "user32" () As Long
  Private Declare PtrSafe Function GetClientRect Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, lpRect As RECT) As Long
  Private Declare PtrSafe Function GetCursorPos Lib "user32.dll" (lpPoint As POINTAPI) As Long
  Private Declare PtrSafe Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hDc As LongPtr, ByVal nIndex As Long) As Long
  Private Declare PtrSafe Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hDc As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function SetFocus Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function GetQueueStatus Lib "user32" (ByVal fuFlags As Long) As Long
  Private Declare PtrSafe Function GetParent Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
  
#Else
  Private Declare Function AccessibleObjectFromPoint Lib "oleacc" (ByVal lX As Long, ByVal lY As Long, ppacc As IAccessible, pvarChild As Variant) As Long
  Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" (ByVal xPoint As Long, ByVal yPoint As Long) As Long
  Private Declare Function WindowFromAccessibleObject Lib "oleacc" (ByVal pacc As IAccessible, phwnd As Long) As Long
  Private Declare Function IsWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
  Private Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal nIndex As Long) As Long
  Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal Wparam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
  Private Declare Function PeekMessage Lib "user32" Alias "PeekMessageA" (lpMsg As MSG, ByVal hwnd As Long, ByVal wMsgFilterMin As Long, ByVal wMsgFilterMax As Long, ByVal wRemoveMsg As Long) As Long
  Private Declare Function WaitMessage Lib "user32" () As Long
  Private Declare Function GetClientRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpRect As RECT) As Long
  Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" (lpPoint As POINTAPI) As Long
  Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hDc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
  Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hDc As Long) As Long
  Private Declare Function SetFocus Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function GetQueueStatus Lib "user32" (ByVal fuFlags As Long) As Long
  Private Declare Function GetParent Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
#End If

Public sUserFeedBack As String
Private bMonitoringMouseWheel As Boolean
Private bSomeKeyIsBeingPressed As Boolean


Public Property Let EnableMouseWheelScroll _
( _
  ByVal ListOrComboControl As Object, _
  Optional ByVal WheelScrollLines As Long = 1, _
  Optional ByVal ChangeControlValueAsYouScroll As Boolean, _
  ByVal Enable As Boolean _
  )
 
  Const WM_MOUSEWHEEL = &H20A
  Const WHEEL_DELTA = 120
  Const WM_LBUTTONDOWN = &H201
  Const WM_LBUTTONUP = &H202
  Const MK_LBUTTON = &H1
  Const WM_KEYDOWN = &H100
  Const WM_KEYUP = &H101
  Const VK_ESCAPE = &H1B
  Const PM_NOREMOVE = &H0
  Const PM_NOYIELD = &H2
  Const QS_KEY = &H1
  Const SM_CXVSCROLL = 2

  #If VBA7 Then
    Static hActualList As LongPtr
    Dim hwnd As LongPtr
  #Else
    Static hActualList As Long
    Dim hwnd As Long
  #End If
  
  Dim tRect As RECT, tMsg As MSG, tCurPos As POINTAPI
  Dim Low As Integer, High As Integer, i As Integer
  Dim vChild As Variant, oIA As IAccessible
  
  Call WindowFromAccessibleObject(ListOrComboControl, hwnd)

  If Not bMonitoringMouseWheel Then
    bMonitoringMouseWheel = True
    
    If Enable Then
    
      Call UserFeedBack("Start Monitoring MouseWheel Messages for : (" & ListOrComboControl.Name & ")")
      
      On Error Resume Next
        Application.EnableCancelKey = xlDisabled
      On Error GoTo 0

      Do While IsWindow(hwnd)

        Call GetCursorPos(tCurPos)
        If IsMouseOverControl(ListOrComboControl, ChangeControlValueAsYouScroll, tCurPos) = False Then
          Exit Do
        End If
          
        #If Win64 Then
          Dim lPt As LongLong
          Call CopyMemory(lPt, tCurPos, LenB(lPt))
          Call AccessibleObjectFromPoint(lPt, oIA, vChild)
        #Else
          Call AccessibleObjectFromPoint(tCurPos.x, tCurPos.y, oIA, vChild)
        #End If
    
        If oIA.accRole(0&) = 46 Then
          tCurPos.y = tCurPos.y + PTtoPX(ListOrComboControl.Height, False)
        End If
    
        #If Win64 Then
          Dim lPt2 As LongLong
          Call CopyMemory(lPt2, tCurPos, LenB(lPt2))
          hActualList = WindowFromPoint(lPt2)
        #Else
          hActualList = WindowFromPoint(tCurPos.x, tCurPos.y)
        #End If
        
        Call WaitMessage
        If PeekMessage(tMsg, 0, 0, 0, PM_NOREMOVE + PM_NOYIELD) Then
        
          If GetQueueStatus(QS_KEY) Then
            bSomeKeyIsBeingPressed = True
          Else
            bSomeKeyIsBeingPressed = False
          End If

          If tMsg.message = WM_MOUSEWHEEL Then
         
            Call GetClientRect(hActualList, tRect)
           
            #If Win64 Then
              Dim lParm As LongLong
              If IsMouseOverControl(ListOrComboControl, ChangeControlValueAsYouScroll, tMsg.pt) = True Then
                If (HighWord64(tMsg.wParam) / WHEEL_DELTA) > 0 Or (HighWord64(tMsg.wParam) = WHEEL_DELTA) Then
            #Else
              Dim lParm As Long
              If IsMouseOverControl(ListOrComboControl, ChangeControlValueAsYouScroll, tMsg.pt) = True Then
                 If (HighWord32(tMsg.wParam) / WHEEL_DELTA) > 0 Or (HighWord32(tMsg.wParam) = WHEEL_DELTA) Then
            #End If
                  Call UserFeedBack("MouseWheel Scrolling (Up)")
                  Low = tRect.Right - (GetSystemMetrics(SM_CXVSCROLL) / 2)
                  High = tRect.Top + ((GetSystemMetrics(SM_CXVSCROLL) / 2) + 1)
                Else
                  Call UserFeedBack("MouseWheel Scrolling (Down)")
                  Low = tRect.Right - (GetSystemMetrics(SM_CXVSCROLL) / 2)
                  High = tRect.Bottom - ((GetSystemMetrics(SM_CXVSCROLL) / 2) + 1)
                End If 'End If HighWord
                
                lParm = MakeDWord(Low, High)
                For i = 1 To WheelScrollLines
                  Call PostMessage(hActualList, WM_LBUTTONDOWN, MK_LBUTTON, lParm)
                  Call PostMessage(hActualList, WM_LBUTTONUP, MK_LBUTTON, lParm)
                Next i
                
                If TypeName(ListOrComboControl.Parent) = "Worksheet" Then SetFocus hActualList
                
              End If 'End If IsMouseOverControl
          End If ' End If WM_MOUSEWHEEL
        End If ' End If PeekMessage
        
        DoEvents
      
      Loop
      
      If TypeName(ListOrComboControl) = "ListBox" Then
        Call PostMessage(GetParent(hActualList), WM_KEYDOWN, VK_ESCAPE, Build_lParam_WM_KEYDOWN(1, &H0, False, False, False))
        Call PostMessage(GetParent(hActualList), WM_KEYUP, VK_ESCAPE, Build_lParam_WM_KEYUP(1, &H0, False, False))
      End If

      On Error Resume Next
        Application.EnableCancelKey = xlInterrupt
      On Error GoTo 0
      bMonitoringMouseWheel = False
      
      Call UserFeedBack("Stopped Monitoring MouseWheel Messages for : (" & ListOrComboControl.Name & ")")
      
    End If 'End If Enable
    
  End If 'End If bMonitoringMouseWheel

End Property

'_____________________________________Helper Private Routines_____________________________________________________

Private Function IsMouseOverControl( _
  ByVal ListOrComboControl As Object, _
  ByVal ChangeControlValueAsYouScroll As Boolean, _
  ByRef CusPos As POINTAPI) As Boolean

  Dim vChild As Variant, oIA As IAccessible
  
  #If Win64 Then
     Dim lPt As LongLong
     CopyMemory lPt, CusPos, LenB(lPt)
     Call AccessibleObjectFromPoint(lPt, oIA, vChild)
   #Else
      Call AccessibleObjectFromPoint(CusPos.x, CusPos.y, oIA, vChild)
   #End If
  
   On Error Resume Next
    
  If Not ListOrComboControl Is Nothing Then
    If oIA.accRole(0&) <> 46 Then
      If bSomeKeyIsBeingPressed = False Then
        If ChangeControlValueAsYouScroll Then
          ListOrComboControl.value = ListOrComboControl.List(vChild - 1)
        End If
      End If
    End If
  End If
   
  IsMouseOverControl = oIA.accRole(0&) = 33 Or oIA.accRole(0&) = 46
   
End Function

Private Sub UserFeedBack(ByVal Feedback As String)
  Debug.Print Feedback
  sUserFeedBack = Feedback
End Sub

Private Function MakeDWord(ByVal loword As Integer, ByVal hiword As Integer) As Long
  MakeDWord = (hiword * &H10000) Or (loword And &HFFFF&)
End Function

Private Function HighWord32(ByVal wParam As Long) As Integer
  CopyMemory HighWord32, ByVal VarPtr(wParam) + 2, 2
End Function

#If Win64 Then
  Private Function HighWord64(ByVal wParam As LongLong) As Long
    CopyMemory HighWord64, ByVal VarPtr(wParam) + 2, 4
  End Function
#End If

Private Function ScreenDPI(ByVal bVert As Boolean) As Long

  Const LOGPIXELSX As Long = 88
  Const LOGPIXELSY As Long = 90
  Static lDPI(1), hDc

  If lDPI(0) = 0 Then
    hDc = GetDC(0)
    lDPI(0) = GetDeviceCaps(hDc, LOGPIXELSX)
    lDPI(1) = GetDeviceCaps(hDc, LOGPIXELSY)
    hDc = ReleaseDC(0, hDc)
  End If
  ScreenDPI = lDPI(Abs(bVert))
End Function

Private Function PTtoPX(ByVal Points As Single, ByVal bVert As Boolean) As Long
  Const POINTSPERINCH As Long = 72
  PTtoPX = Points * ScreenDPI(bVert) / POINTSPERINCH
End Function

Private Function Build_lParam( _
  ByVal RepeatCount As Integer, _
  ByVal ScanCode As Byte, _
  ByVal ContextCode As Boolean, _
  ByVal ExtendedKey As Boolean, _
  ByVal PreviousKeyState As Boolean, _
  ByVal TransitionState As Boolean) As Long
  
  Dim lParamBits As Long
  
  lParamBits = RepeatCount Or (ScanCode) Or 2 ^ 16
  If ExtendedKey Then lParamBits = lParamBits Or 2 ^ 24
  If ContextCode Then lParamBits = lParamBits Or 2 ^ 29
  If PreviousKeyState Then lParamBits = lParamBits Or 2 ^ 30
  If TransitionState Then lParamBits = lParamBits Or -2 ^ 31
  Build_lParam = lParamBits
End Function
  
Private Function Build_lParam_WM_KEYDOWN( _
  ByVal RepeatCount As Integer, _
  ByVal ScanCode As Byte, _
  ByVal ExtendedKey As Boolean, _
  ByVal ContextCode As Boolean, _
  ByVal PreviousKeyState As Boolean) _
  As Long
  Build_lParam_WM_KEYDOWN = Build_lParam(RepeatCount, ScanCode, ExtendedKey, ContextCode, PreviousKeyState, False)
End Function
 
  
Private Function Build_lParam_WM_KEYUP( _
  ByVal RepeatCount As Integer, _
  ByVal ScanCode As Byte, _
  ByVal ExtendedKey As Boolean, _
  ByVal ContextCode As Boolean) _
  As Long
   Build_lParam_WM_KEYUP = Build_lParam(RepeatCount, ScanCode, ExtendedKey, ContextCode, True, True)
End Function

BƯỚC 2 : Tạo 1 USERFORM, tạo 1 listbox hoặc combobox với sự kiện MouseMove . Rồi coppy code này vào và sửa lại

Private Sub ListBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal x As Single, ByVal y As Single)
  EnableMouseWheelScroll(ListOrComboControl:=ListBox1, WheelScrollLines:=1, ChangeControlValueAsYouScroll:=False) = True
End Sub

BƯỚC 3 : bạn cần chỉnh sửa lại như sau.

Cuộn chuột trong Listbox Combobox WINDOWN API
Cuộn chuột trong Listbox Combobox WINDOWN API

ListOrComboControl:=ListBox1 : bạn thay tên Listbox1 thành tên listbox vừa tạo.
WheelScrollLines:=1 : Số dòng bạn muốn di chuyển khi cuộn chuột.
ChangeControlValueAsYouScroll:=False : có 2 trường hợp , Nếu Là FASLE thì bạn cần chọn , còn TRUE thì nó chọn cho bạn luôn.

III.DOWN FILE

LICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI DEMO

Như vây, chúng tôi đã hướng dẫn xong bài viết Cuộn chuột trong Listbox Combobox WINDOWN API. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Tham khảo thêm các bài viết.

Cho phép nhập liệu số trong TEXTBOX

Zoom Picture Frame In Userform VBA EXCEL 2021

Tạo Userform resize with VBA or Windows API

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *