ĐẶT QUẢNG Ở ĐÂY
LIÊN HỆ : 0988.123.126

Tạo Userform resize with VBA or Windows API

Ờ Phong
17/06/21
2769
0

Khi tạo một UserForm VBA, chúng tôi thường đặt nó thành một kích thước cụ thể. Hầu hết các biểu mẫu, và cửa sổ khác trong môi trường Excel và Windows không có kích thước cố định, chúng có thể được người dùng thay đổi kích thước. Hôm nay TINVANPHONG chia sẽ các,Tạo Userform resize with VBA or Windows API

Với một chút ma thuật mã hóa, chúng tôi có thể đạt được hiệu ứng thay đổi kích thước tương tự cho các UserForms VBA của chúng tôi. Bài đăng này sẽ cho bạn thấy làm thế nào.

Tạo Userform resize with VBA or Windows API

Tạo Userform resize with VBA or Windows API
Tạo Userform resize with VBA or Windows API

Có hai giải pháp được trình bày bên dưới, một phương pháp API Windows và một phương pháp chỉ VBA. Trong số hai, giải pháp Windows API mang lại cảm giác mượt mà hơn, tích hợp hơn cho người dùng.

LIN HỆ QUẢNG CO TẠI ĐY : 0988 123 126

Nhưng nó sẽ chỉ hoạt động trên Windows. Nếu mã của bạn dự kiến ​​sẽ hoạt động trên Windows và Mac, thì sử dụng giải pháp VBA là lựa chọn tốt hơn.

Mã API Windows sử dụng các hàm đặc biệt, không phải là một phần của Excel hoặc VBA, nhưng là một phần của ứng dụng Windows chính. Chủ đề về mã API Windows là quá lớn để thảo luận ở đây,

Nhưng bằng cách làm theo các hướng dẫn bên dưới, bạn vẫn có thể làm cho mã hoạt động, ngay cả khi bạn không hiểu đầy đủ về lý do tại sao nó hoạt động.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết như bên dưới.

Phần mềm xuất nhập tồn bằng Excel miễn phí 2021

Chuyển đổi số thành chữ viết bằng Code VBA

Tìm kiếm dữ liệu trong listbox từ textbox

I.CÔNG DỤNG

 • Thay đổi kích thước, bất kì cho 1 userform nào co giãn mượt mà.
 • Full màn hình cho Windown

II. Hướng dẫn cách tạo Userform resize with VBA or Windows API.

Tạo Userform resize with VBA or Windows API
Tạo Userform resize with VBA or Windows API

Bước 1 : tạo 1 Model Coppy toàn bộ Code này vào Model vừa tạo.

Option Explicit

#If VBA7 Then
  #If Win64 Then
    Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongPtrA" (ByVal hwnd As LongLong, ByVal nIndex As Long) As LongLong
    Private Declare PtrSafe Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongPtrA" (ByVal hwnd As LongLong, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As LongLong) As LongLong
  #Else
    Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
  #End If
  Private Declare PtrSafe Function IUnknown_GetWindow Lib "shlwapi" Alias "#172" (ByVal pIUnk As IUnknown, ByVal hwnd As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function DrawMenuBar Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
#Else
  Private Declare Function IUnknown_GetWindow Lib "shlwapi" Alias "#172" (ByVal pIUnk As IUnknown, ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
  Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
  Private Declare Function DrawMenuBar Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
#End If

Private dInitWidth As Single, dInitHeight As Single, Ufrm As Object

Public Sub MakeFormResizeable(ByVal UF As Object)
  Set Ufrm = UF
  Call CreateMenu
  Call StoreInitialControlMetrics

  'OPTIONAL: maximize the form full-screen upon first showing.
  '========
  #If Win64 Then
    Dim hwnd As LongLong
  #Else
    Dim hwnd As Long
  #End If
  
  Const WM_SYSCOMMAND = &H112
  Const SC_MAXIMIZE = &HF030&

  Call IUnknown_GetWindow(UF, VarPtr(hwnd))
  Call PostMessage(hwnd, WM_SYSCOMMAND, SC_MAXIMIZE, 0)
  
End Sub
Public Sub AdjustSizeOfControls(Optional ByVal Dummey As Boolean)

  Dim oCtrl As Control
 
  For Each oCtrl In Ufrm.Controls
    With oCtrl
      If .Tag <> "" Then
        .Width = Split(.Tag, "*")(0) * ((Ufrm.InsideWidth) / dInitWidth)
        .Left = Split(.Tag, "*")(1) * (Ufrm.InsideWidth) / dInitWidth
        .Height = Split(.Tag, "*")(2) * (Ufrm.InsideHeight) / dInitHeight
        .Top = Split(.Tag, "*")(3) * (Ufrm.InsideHeight) / dInitHeight
        If HasFont(oCtrl) Then
          .Font.Size = Split(.Tag, "*")(4) * (Ufrm.InsideWidth) / dInitWidth
        End If
      End If
    End With
  Next 
  Ufrm.Repaint 
End Sub
Private Sub StoreInitialControlMetrics()
  Dim oCtrl As Control
  Dim dFontSize As Currency

  dInitWidth = Ufrm.InsideWidth
  dInitHeight = Ufrm.InsideHeight
  For Each oCtrl In Ufrm.Controls
    With oCtrl
      On Error Resume Next
        dFontSize = IIf(HasFont(oCtrl), .Font.Size, 0)
      On Error GoTo 0
      .Tag = .Width & "*" & .Left & "*" & .Height & "*" & .Top & "*" & dFontSize
    End With
  Next 
End Sub 
Private Sub CreateMenu()
  #If Win64 Then
    Dim hwnd As LongLong
    Dim lStyle As LongLong
  #Else
    Dim hwnd As Long
    Dim lStyle As Long
  #End If 
  Const GWL_STYLE = -16
  Const WS_SYSMENU = &H80000
  Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
  Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
  Const WS_THICKFRAME = &H40000 
  Call IUnknown_GetWindow(Ufrm, VarPtr(hwnd))
  lStyle = GetWindowLong(hwnd, GWL_STYLE) 
  lStyle = lStyle Or WS_SYSMENU Or WS_MINIMIZEBOX Or WS_MAXIMIZEBOX Or WS_THICKFRAME
  Call SetWindowLong(hwnd, GWL_STYLE, lStyle)
  Call DrawMenuBar(hwnd)  
End Sub
Private Function HasFont(ByVal oCtrl As Control) As Boolean
  Dim oFont As Object  
  On Error Resume Next
  Set oFont = CallByName(oCtrl, "Font", VbGet)
  HasFont = Not oFont Is Nothing 
End Function

Bước 2: Tạo 1 USERFORM, copy Code sau vào USERFROM vừa tạo.

Tạo Userform resize with VBA or Windows API
Tạo Userform resize with VBA or Windows API
Option Explicit
Private Sub UserForm_Initialize()
  Call MakeFormResizeable(Me)
End Sub
Private Sub UserForm_Resize()
  Call AdjustSizeOfControls
End Sub

III.TẢI XUỐNG

 1. Tải file demo tại đây

Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn đến các bạn cách Tạo Userform resize with VBA or Windows API. Hy vọng, nó sẽ giúp các bạn phần nào trong quá trình học tập, cũng như nâng cao hiệu quả làm việc.

Chúc bạn thành công.

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *