ĐẶT QUẢNG Ở ĐÂY
LIÊN HỆ : 0988.123.126

Zoom Picture Frame In Userform VBA EXCEL 2021

Ờ Phong
18/06/21
2329
1

Zoom Picture Frame In Userform VBA EXCEL, là khái niệm để chỉ việc xem (view) với kích thước lớn hơn bằng công cụ hỗ trợ. Có nghĩa là kích thước thực tế của hình ảnh không thay đổi.

Tuy nhiên, bạn sẽ được xem hình ảnh hiển thị của bức hình ở kích thước lớn hơn. Việc này tương tự với việc bạn tiến đến gần hơn với hình ảnh để xem chi tiết. Hoặc nó giống với việc bạn sử dụng kính lúp, hoặc kính hiển vi xem một đối tượng bất kì. Về mặt bản chất, kích thước của vật không hề thay đổi, chúng ta chỉ thay đổi cách nhìn đối với nó mà thôi.

Zoom Picture Frame In Userform VBA EXCEL 2021

Zoom Picture Frame In Userform VBA EXCEL 2021
Zoom Picture Frame In Userform VBA EXCEL 2021

I.CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Sự kiện UserForm_Activate để kích hoạt, khi bạn mở lên nó sẽ loading hình ảnh cho userform cảm thấy mượt mà hơn.

LIN HỆ QUẢNG CO TẠI ĐY : 0988 123 126

Sự kiện Image1_MouseDown, khi bạn di chuyển chuột đồng thời đè gim thì Frame1 cũng di chuyển theo vị trí con trỏ chuột của bạn tạo, để tạo hiệu ứng động.

Sự kiện Image1_MouseMove, khi bạn di chuyển con chuôt, đồng thời nó sẽ tính toán kích thước tấm hình, và truyền qua IMAGE2 trong Frame1.

Sự kiện: Image1_MouseUp, khi bạn thả chuột đồng thời Frame1 cũng ẩn đi.

Sự kiện Image1_Click(), Các Application.ScreenUpdating, Image1.Visible ẩn hình ảnh đi và bật lại tạo hiểu ứng hình ảnh không bị đơ.

Zoom Picture Frame In Userform VBA EXCEL 2021
Zoom Picture Frame In Userform VBA EXCEL 2021

II.CODE

Option Explicit
Private m_ZoomFactor As Double
Private Sub CheckBox1_Click()
  If CheckBox1.Value Then
    Image2.AutoSize = False
    Image2.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeStretch
    Image2.Width = Image2.Width * 2
    Image2.Height = Image2.Height
  Else
    Image2.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeClip
    Image2.AutoSize = True
  End If
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
  Unload Me
End Sub
Private Sub Image1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  If Button = 1 Then
    With Frame1
      .Left = X
      .Top = Y
      .Visible = True
    End With
  End If
End Sub

Private Sub Image1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  Dim RatioX As Double
  Dim RatioY As Double
  If Button = 1 Then
    Frame1.Left = Image1.Left + X - (Frame1.Width / 2)
    Frame1.Top = Image1.Top + Y - (Frame1.Height / 2)
    RatioX = X / Image1.Width
    RatioY = Y / Image1.Height
    Image2.Left = -(Image2.Width * RatioX) + (Frame1.Width / 2)
    Image2.Top = -(Image2.Height * RatioY) + (Frame1.Height / 2)
  End If
End Sub
Private Sub Image1_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  If Button = 1 Then
    Frame1.Left = Image1.Left + Image1.Width
    Frame1.Top = Image1.Top + Image1.Height
    Frame1.Left = -500
    Frame1.Visible = False
  End If
End Sub

Private Sub Image3_Click()
Application.ScreenUpdating = False
Image1.Visible = False
Image1.Picture = Image3.Picture
Image2.Picture = Image1.Picture
Call CAPNhap
Image1.Visible = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub Image4_Click()
Application.ScreenUpdating = False
Image1.Visible = False
Image1.Picture = Image4.Picture
Image2.Picture = Image1.Picture
Call CAPNhap
Image1.Visible = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub Image5_Click()
Application.ScreenUpdating = False
Image1.Visible = False
Image1.Picture = Image5.Picture
Image2.Picture = Image1.Picture
Call CAPNhap
Image1.Visible = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub Image6_Click()
Application.ScreenUpdating = False
Image1.Visible = False
Image1.Picture = Image6.Picture
Image2.Picture = Image1.Picture
Call CAPNhap
Image1.Visible = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub Image7_Click()
Application.ScreenUpdating = False
Image1.Visible = False
Image1.Picture = Image7.Picture
Image2.Picture = Image1.Picture
Call CAPNhap
Image1.Visible = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub Image8_Click()
Application.ScreenUpdating = False
Image1.Visible = False
Image1.Picture = Image8.Picture
Image2.Picture = Image1.Picture
Call CAPNhap
Image1.Visible = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub UserForm_Activate()
Call CAPNhap
End Sub

Private Sub ZoomFactor_Change()
  m_ZoomFactor = CDbl(ZoomFactor.Value)
  Image2.AutoSize = True
  If ZoomFactor.ListIndex > 0 Then
    Image2.AutoSize = False
    Image2.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeStretch
    Image2.Width = Image2.Width * m_ZoomFactor
    Image2.Height = Image2.Height * m_ZoomFactor
  Else
    Image2.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeClip
  End If
End Sub

Sub CAPNhap()
  Image2.Picture = Image1.Picture
  Image2.AutoSize = True
  Frame1.SpecialEffect = fmSpecialEffectRaised
  Frame1.Visible = False
  m_ZoomFactor = 1
  ZoomFactor.List = Array ("1.0", "1.5", "2.0", "2.5", "3.0", "3.5", "4.0", "5.0", "10.0")
  ZoomFactor.ListIndex = 0
Kết thúc Sub

III.Down

DOWN DEMO TẠI ĐÂY

IV. Kết

Zoom Picture Frame In Userform VBA EXCEL 2021
Zoom Picture Frame In Userform VBA EXCEL 2021

Như vậy, chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn cách tạo Zoom Picture Frame In Userform VBA EXCEL. Hy vọng, nó sẽ giúp các bạn phần nào trong quá trình học tập, cũng như nâng cao hiệu quả làm việc.

Tham khảo những bài viết khác.

Tìm kiếm dữ liệu trong listbox từ textbox

Chuyển đổi số thành chữ viết bằng Code VBA

Phần mềm xuất nhập tồn bằng Excel miễn phí 2021

4.9/5 - (20 bình chọn)

One thought on “Zoom Picture Frame In Userform VBA EXCEL 2021

 1. Pingback: Cho phép nhập liệu số trong TEXTBOX 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *