ĐẶT QUẢNG Ở ĐÂY
LIÊN HỆ : 0988.123.126

Tạo công cụ chọn ngày tháng trong USERFORM

Ờ Phong
06/07/21
2892
0

Hôm nay TINVANPHONG xin gửi đến các bạn đọc 1 đề tài khá quen thuộc và sử dụng rất nhiều trong lập trình VBa đó là. Tạo công cụ chọn ngày tháng trong USERFORM, đây là 1 tiện ích tối ưu hóa người dùng thân thiện quen thuộc. Nó giúp đầu vào giữ liệu luôn đúng theo khuôn mẫu đề ra.

Tạo công cụ chọn ngày tháng trong USERFORM

Tạo công cụ chọn ngày tháng trong USERFORM
Tạo công cụ chọn ngày tháng trong USERFORM

I.TỔNG QUẢN VỀ – Tạo công cụ chọn ngày tháng trong USERFORM

Đây là công cụ Lịch VBA trong Excel mà tôi đã phát triển để sử dụng với Công cụ quản lý việc cần làm của mình. Bạn có thể gắn công cụ vào một nút. Nó tạo điều kiện cho việc chọn ngày một cách trực quan.

LIN HỆ QUẢNG CO TẠI ĐY : 0988 123 126

Công cụ Lịch VBA trong Excel cũng có thể được sử dụng như một tờ lịch để điền vào các hộp văn bản ngày trong một biểu mẫu. (Đảm bảo đặt biểu mẫu đang được điền để hiển thị modal = false). Để tải xuống bản sao miễn phí của công cụ của tôi, vui lòng sử dụng nút demo bên dưới tải xuống bên dưới.

Tôi có bộ mã công cụ Lịch VBA trong Excel để điền vào ô hiện hoạt với ngày người dùng chọn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể dễ dàng sửa đổi mã để hoạt động như một công cụ chọn lịch bật lên.

II. HƯỚNG DẪN – Tạo công cụ chọn ngày tháng trong USERFORM

BƯỚC 1: Bạn tải file DEMO phía dưới Export FILE ( Calenar ) này về , Và vào file gốc của mình Import FIle vào như hình bên dưới

Tạo công cụ chọn ngày tháng trong USERFORM
Tạo công cụ chọn ngày tháng trong USERFORM

 

Mời bạn xem qua đoạn CODE USERFORM

Option Explicit
Private Sub CmbMonth_Change()
If Me.CmbMonth.Value <> "" And Me.CmbYear.Value <> "" Then
  Call Show_Dates
  Me.lblSelectedMonth = Me.CmbMonth & "/" & Me.CmbYear
End If
End Sub
Private Sub CmbYear_Change()
  If Me.CmbMonth.Value <> "" And Me.CmbYear.Value <> "" Then
    Call Show_Dates
    Me.lblSelectedMonth = Me.CmbMonth & "/" & Me.CmbYear
  End If
End Sub
Sub ButtonClick(btn As MSForms.CommandButton)
  With btn
    If .Caption <> "" Then
      Me.TextBox1.Value = .Caption & "/" & Left(Me.CmbMonth.Value, 3) & "/" & Me.CmbYear.Value
      Unload Me
    End If
  End With
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton1)
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton2)
End Sub
Private Sub CommandButton3_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton3)
End Sub
Private Sub CommandButton4_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton4)
End Sub
Private Sub CommandButton5_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton5)
End Sub
Private Sub CommandButton6_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton6)
End Sub
Private Sub CommandButton7_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton7)
End Sub
Private Sub CommandButton8_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton8)
End Sub
Private Sub CommandButton9_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton9)
End Sub
Private Sub CommandButton10_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton10)
End Sub
Private Sub CommandButton11_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton11)
End Sub
Private Sub CommandButton12_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton12)
End Sub
Private Sub CommandButton13_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton13)
End Sub
Private Sub CommandButton14_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton14)
End Sub
Private Sub CommandButton15_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton15)
End Sub
Private Sub CommandButton16_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton16)
End Sub
Private Sub CommandButton17_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton17)
End Sub
Private Sub CommandButton18_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton18)
End Sub
Private Sub CommandButton19_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton19)
End Sub
Private Sub CommandButton20_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton20)
End Sub
Private Sub CommandButton21_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton21)
End Sub
Private Sub CommandButton22_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton22)
End Sub
Private Sub CommandButton23_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton23)
End Sub
Private Sub CommandButton24_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton24)
End Sub
Private Sub CommandButton25_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton25)
End Sub
Private Sub CommandButton26_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton26)
End Sub
Private Sub CommandButton27_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton27)
End Sub
Private Sub CommandButton28_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton28)
End Sub
Private Sub CommandButton29_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton29)
End Sub
Private Sub CommandButton30_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton30)
End Sub
Private Sub CommandButton31_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton31)
End Sub
Private Sub CommandButton32_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton32)
End Sub
Private Sub CommandButton33_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton33)
End Sub
Private Sub CommandButton34_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton34)
End Sub
Private Sub CommandButton35_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton35)
End Sub
Private Sub CommandButton36_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton36)
End Sub
Private Sub CommandButton37_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton37)
End Sub
Private Sub CommandButton38_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton38)
End Sub
Private Sub CommandButton39_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton39)
End Sub
Private Sub CommandButton40_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton40)
End Sub
Private Sub CommandButton41_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton41)
End Sub
Private Sub CommandButton42_Click()
  Call ButtonClick(Me.CommandButton42)
End Sub
 Private Sub img_Next_Click() 'Them 1 thang ''''''''''''''''''''''
  On Error Resume Next
  If Me.CmbMonth.ListIndex = 11 Then
    Me.CmbMonth.ListIndex = 0
    Me.CmbYear.Value = Me.CmbYear.Value + 1
  Else
    Me.CmbMonth.ListIndex = Me.CmbMonth.ListIndex + 1
  End If
End Sub
Private Sub img_previous_Click() ' Them 1 thang ''''''''''''''''''''''
  On Error Resume Next
  If Me.CmbMonth.ListIndex = 0 Then
    Me.CmbMonth.ListIndex = 11
    Me.CmbYear.Value = Me.CmbYear.Value - 1
  Else
    Me.CmbMonth.ListIndex = Me.CmbMonth.ListIndex - 1
  End If
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
Dim I As Integer
Dim Year_Start, Year_End As Integer
'================= Add Months to List ==============
With Me.CmbMonth
  .Clear
  For I = 1 To 12
    .AddItem VBA.Format(VBA.DateSerial(2018, I, 1), "MM")
  Next I
  .Value = VBA.Format(VBA.Date, "MM")
End With
'================ Add Years =======================
 Year_Start = VBA.Year(VBA.Date) - 5
 Year_End = VBA.Year(VBA.Date) + 5
With Me.CmbYear
  .Clear
  For I = Year_Start To Year_End
    .AddItem I
  Next I
  .Value = VBA.Format(VBA.Date, "YYYY")
End With
Call Show_Dates
If Me.TextBox1.Value <> "" Then
  Call Show_Selected_Date(CDate(Me.TextBox1.Value))
End If
End Sub
Private Sub Show_Dates()
  Dim first_Date As Date
  first_Date = VBA.DateValue("1-" & Me.CmbMonth.Value & "-" & Me.CmbYear.Value)
  Dim last_day As Integer
  last_day = VBA.Day(VBA.DateSerial(VBA.Year(first_Date), VBA.Month(first_Date) + 1, 1) - 1)
  Dim I As Integer
  Dim btn As CommandButton
  '============ Clear All button
  For I = 1 To 41
    Set btn = Me.Controls("CommandButton" & I)
    btn.Caption = ""
  Next I
  '====================
  For I = 1 To 7  'Set first date of month
    Set btn = Me.Controls("CommandButton" & I)
    If VBA.Weekday(first_Date) = I Then
      btn.Caption = "1"
    Else
      btn.Caption = ""
    End If
  Next I
  Dim btn1 As CommandButton
  Dim btn2 As CommandButton
  For I = 1 To 41
    Set btn1 = Me.Controls("CommandButton" & I)
    Set btn2 = Me.Controls("CommandButton" & I + 1)
    If btn1.Caption <> "" Then
      If last_day > btn1.Caption Then
        btn2.Caption = btn1.Caption + 1
      End If
    End If
  Next I
Call Reset_Colors
End Sub
Private Sub Reset_Colors()
Dim I As Integer
Dim btn As CommandButton
Me.img_Star.Visible = False
For I = 1 To 42
  Set btn = Me.Controls("CommandButton" & I)
  With btn
    .BackColor = &H8000000E  'set background colors
    .Enabled = True 'Enable All
    If .Caption = "" Then 'Disbale for blanks
      .Enabled = False
      .BackColor = &HE0E0E0
    End If
  End With
Next I
End Sub
 Function SelectedDate(Optional Target_Control As Object) As String
  Dim str As String
  If (TypeName(Target_Control)) = "TextBox" Or TypeName(Target_Control) = "Range" Then str = Target_Control.Value
  If (TypeName(Target_Control)) = "CommandButton" Or TypeName(Target_Control) = "Label" Then str = Target_Control.Caption
  If IsDate(str) Then
    Me.TextBox1.Value = VBA.Format(CDate(str), "DD/MM/YYYY")
    Else
    Me.TextBox1.Value = ""
  End If
  Me.sHOW
  If (TypeName(Target_Control)) = "TextBox" Or TypeName(Target_Control) = "Range" Then
     Target_Control.Value = Me.TextBox1.Value
  ElseIf (TypeName(Target_Control)) = "CommandButton" Or TypeName(Target_Control) = "Label" Then
     Target_Control.Caption = Me.TextBox1.Value
  Else
    SelectedDate = Me.TextBox1.Value
  End If
End Function
Sub Show_Selected_Date(dt As Date)
  Dim I As Integer
  Dim btn As MSForms.CommandButton
  On Error Resume Next
  Me.CmbMonth.Value = VBA.Format(dt, "MM")
  Me.CmbYear.Value = VBA.Format(dt, "YYYY")
  For I = 1 To 42
    Set btn = Me.Controls("CommandButton" & I)
    If btn.Caption = CStr(VBA.Day(dt)) Then
      Me.img_Star.Left = btn.Left + 3
      Me.img_Star.Top = btn.Top + 3
      Me.img_Star.Visible = True
      btn.BackColor = vbWhite 
    End If
  Next I
End Sub

Bước 2 : Bạn sử dụng đoạn code bên dưới để sử dụng cho textbox :

Tạo công cụ chọn ngày tháng trong USERFORM
Tạo công cụ chọn ngày tháng trong USERFORM
Private Sub TextBox1_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Call Calendar.SelectedDate(UserForm1.TextBox1)
End Sub

Sự kiện TextBox1_MouseUp : là sự một kiện liên quan đến chuột Quy trình sự kiện MouseDown hoặc MouseUp chỉ định các hành động xảy ra khi nhấn hoặc nhả nút chuột. Các sự kiện MouseDown và MouseUp cho phép bạn phân biệt giữa các nút chuột trái, phải và chuột giữa. Bạn cũng có thể viết mã cho các tổ hợp chuột-bàn phím sử dụng các công cụ sửa đổi bàn phím SHIFT, CTRL và ALT.

ByVal X As Single, ByVal Y As Single : Cần thiết. Vị trí ngang hoặc dọc, tính bằng điểm, từ cạnh trái hoặc trên cùng của biểu mẫu, Khung hoặc Trang .

Shift : Cần thiết. Trạng thái SHIFT, CTRL và ALT.

Lưu ý bạn cần chỉnh sửa UserForm1.TextBox1 để cho phù hợp

III.DOWN FILE

CLICK VÀO ĐÂY ĐÊ DOWNDEMO

Các bài có thể xem thêm

Cho phép nhập liệu số trong TEXTBOX

Tìm kiếm dữ liệu trong listbox từ textbox

Tạo phạm vi nhập liệu cho Textbox trong VBA

5/5 - (3 bình chọn)
Link Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *